Pat人ê身分証(別人的身分證)/THK

拿著殖民者硬塞給你的過期身分證,一直抱怨人家不承認你… 不然你是來亂的nih? By THK

113

拿著殖民者硬塞給你的過期身分證,一直抱怨人家不承認你… 不然你是來亂的nih?

The̍h si̍tbînchiá ngē tu hō͘ lí ê kòekî sinhūnchèng, ti̍tti̍t oànthàn lâng m̄ kā lí sêngjīn… Bô lí sī lâi loān ê m̄?

By THK